Jakost

Ve společnosti je vytvořen a dokumentován Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí tak, aby v průběhu celého výrobního procesu byly zajišťovány předepsané požadavky na kvalitu realizovaných procesů, činností a dodávaných výrobků a aby tyto výrobky splňovaly stanovené a očekávané požadavky zákazníka a příslušných norem.

Ve společnosti je vytvořen jednotný dokumentovaný systém zabezpečování jakosti, pomocí kterého se plánuje a řídí výrobní proces s cílem dosažení nejlepších výsledků a splnění všech požadavků zákazníků. Systém je neustále monitorován, přezkoumáván a doplňován tak, aby byly využívány nejvhodnější postupy a metody práce vedoucí k nejoptimálnějším výsledkům.

Systém zabezpečování jakosti je ve společnosti AB Komponenty s.r.o. organizován a dokumentován ve třech úrovních:

 • úroveň vedení podniku - dokumentováno „Příručkou jakosti a ochrany životního prostředí“
 • operativní řízení - dokumentováno „Směrnicemi“, pokyny jednatele a vedoucích útvarů
 • podrobné řízení procesů - dokumentováno „Instrukcemi“, „Provozními řády“, pracovními pokyny, normami, atd.

V roce 2003 společnost úspěšně transformovala systém managementu jakosti do souladu s novou normou ISO 9001:2000 a v prosinci 2003 získala certifikát potvrzující shodu našeho systému řízení jakosti s požadavky normy ISO 9001:2000 od certifikační společnosti BVQI. Rovněž jsme v roce 2003 získali i certifikát potvrzující shodu našeho systému ochrany životního prostředí s požadavky normy ISO 14001:1996. Tento systém byl v roce 2005 uveden do souladu s požadavky normy ISO 14001:2004. Tím bylo potvrzeno, že společnost AB Komponenty s.r.o. udržuje a trvale zlepšuje systém managementu jakosti a uplatňuje procesní přístup k systému managementu.

Rozsah systému managementu QMS a EMS a jeho hranice
Systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí společnosti AB Komponenty s.r.o. zahrnuje všechny činnosti společnosti v areálu sídla společnosti Vídeňská 119, Brno.

Systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí uplatňuje společnost pro výrobu kovových a nekovových dílů včetně jejich svařování, kompletace a povrchové úpravy.

Návrh a vývoj produktů a služeb není aplikován.

Politika IMS (QMS+EMS)

Deklarace politiky etických podnikatelských praktik

Deklarace politiky lidských práv

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Uhlíková stopa

Zkoušky materiálu

Mechanické:

zkouška tvrdosti
 • Brinell
 • Rockwell
 • Vickers
tahová zkouška
 • mez kluzu na stroji ZDM 2,5/91
 • mez pevnosti
 • tažnost
 • kontrakce
ohybové zkoušky
 • dle ČSN

Měřící přístroje

Délky

 • konvenční délková měřidla s digitálním výstupem naměřených hodnot fy Mitutoyo
 • zařízení pro sběr dat a jejich statistické vyhodnocení Mitutoyo DP 5 , DP 7
 • PALSTAT, program pro PC, statistické hodnocení výr. dávek , schopnost stroje , schopnost výr. procesu , regulační karty. Dle FORD Q101.

Drsnost povrchu

 • Surftest 211 Mitutoyo - měření drsnosti povrchu v parametrech Ra , Rz , Ry, Měřící rozsah : Ra : 0,05- 40µm , Rz , Ry : 0,3 – 160µm, digitální výstup dat
 • Surftest 201 Mitutoyo - měření drsnosti povrchu v parametrech Ra, Rq , Rt , Rp , Pc, R3z, Měřící rozsah : Ra : 0,05 – 40µm , ostatní parametry : 0,3 – 100µm, grafické znázornění profilu povrchu

Tloušťka povlaků

 • MINI-DERM 179-503 Mitutoyo - měření galvanických povlaků na magnetickém základě, Měřící rozsah : 0 – 100µm
 • DIGI-DERM 179 745 Mitutoyo - měření nemagnetických vrstev na magnetickém základě, Měřící rozsah : 0 – 1500µm, digitální výstup dat
 • MIKRODEM - měření galvanických povlaků na nemagnetickém základě
 • Fischerscope MMS modul BETASCOPE - měření galvanických povlaků na magnetickém i nemagnetickém základě (Ag na Cu i AL), Měřící rozsah : 0 – 30µm, digitální výstup dat